REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego Sklep bez granic.

 1. Definicje

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający - Fundacja Polskie Forum Migracyjne, identyfikująca się numerami NIP: 118-18-79-509, REGON: 140851979, KRS: 0000272075, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem strony internetowej sklepbezgranic.pl
 3. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania działań statutowych, usług i wizerunku Polskiego Forum Migracyjnego i Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców oraz organizacji zrzeszonych w tzw. Grupie Granica,
 4. Użytkownik – każdy gość strony sklepu, który w jakikolwiek sposób korzysta ze sklepu,
 5. Moje konto – funkcjonalność, znajdująca się w sklepie i stanowiąca jego element, za pośrednictwem której użytkownik po zarejestrowaniu może zarządzać działaniami w sklepie, m.in. posiadać historię zakupów,
 6. Produkt – należy rozumieć przez to rzeczy znajdujące się w ofercie sklepu, który zakupiony jest jako forma darowizny na rzecz sprzedającego, przy czym realizacja programu może odbywać się we współpracy z podmiotami trzecimi. Użytkownik przekazuje darowiznę, za którą zostanie zakupiony wybrany przez niego produkt, bądź produkt z tej samej kategorii.  Wybrany produkt lub produkt z tego samej kategorii zostanie dostarczony przez sprzedającego zgodnie z celami statutowymi,
 7. Produkt tej samej kategorii - oznacza kategorię pomocy, stosowane zamiennie do produktów sklepowych, np. kurtka zimowa może być zastąpiona wszelkimi produktami nieżywnościowymi przekazywane osobom w lesie (np. kabelki trójdzielne, śpiwory, inna odzież),
 8. Kategorie produktów - produkty pierwszej potrzeby, żywność, bezpieczeństwo psychiczne i prawne, bezpośrednie wsparcie pomagających, szczegółowo opisane na stronie sklepu.
 9. Cena - wartości (ceny) produktów są wyrażone w PLN i obowiązują wyłącznie na terenie Polski. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wartości (cen) produktów, przy czym nie ma to wpływu na dokonane przez użytkownika darowizny przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności wartości (ceny), które będą realizowane na dotychczasowych warunkach. Cena zawiera cenę produktu oraz koszty realizacji jego przekazania beneficjentom (koszty operacyjne).
 10. Koszty operacyjne - koszty operacyjne zapewniania pomocy, w tym koszty utrzymania baz terenowych, koszty utrzymania magazynów, koszty administracyjne, koordynacja finansowa, biura księgowe, wynagrodzenia dla pracowników lokalnych, naprawy samochodów, tłumaczenia, koszty obsługi sklepu. Koszty operacyjne nie przekraczają 20% wartości zamówienia.
 11. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez kupującego produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności liczby produktów,
 12. Polityka prywatności – obowiązujące przy korzystaniu ze sklepu zasady polityki prywatności, w szczególności określające zakres oraz sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników w ramach sklepu, będące spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiące integralną część niniejszego regulaminu, zamieszczone pod adresem: https://sklepbezgranic.pl/pl/i/polityka-prywatnosci/11.
 1. Postanowienia ogólne

2.1. Właścicielem sklepu jest Sprzedający.

2.2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez sprzedającego usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn internetowych WWW i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do sprzedającego.

2.2. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

2.3. Każda osoba korzystająca ze sklepu ma możliwość kontaktu ze sprzedającym za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt”.

2.4. Dostęp do sklepu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy użytkownicy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w sklepie. 

2.5. Możliwe jest założenie konta użytkownika (mojego konta), do którego wymagane jest zarejestrowanie się w sklepie. 

2.6. Sprzedający zastrzega, że zamieszczone na stronie sklepu zdjęcia mają na celu umożliwienie użytkownikowi zapoznanie się z produktem, zaś produkt ostatecznie zakupiony przez użytkownika może w odbiegać od prezentowanego w sklepie. 

2.7. Każdy użytkownik korzystający ze sklepu obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedającego oraz osób trzecich. Zabronione jest korzystanie ze sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie. 

2.8.  Sprzedawca dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności sklepu działały poprawnie. Zastrzega możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności sklepu w celu przeprowadzania jego konserwacji, napraw, aktualizacji lub usuwania/wprowadzania nowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności sklepu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

 1. Zamówienie produktu

3.1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika. Ceny produktów w sklepie zawierają podatek VAT. 

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen produktów znajdujących się na stronie, z zastrzeżeniem, że aktualizacja cen nie dotyczy produktów po złożeniu zamówienia przez użytkownika.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

3.4. Zamówienie dokonywane jest bez rejestracji poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia.

3.5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wymagane dane. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zamówienia prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.

3.6. Przesłanie zamówienia stanowi złożenie oświadczenia przez użytkownika przekazania darowizny na zakup produktów będących przedmiotem zamówienia.

3.6. Po wysłaniu formularza zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na adres w nim wskazany, zawierającą w szczególności potwierdzenie złożenia zamówienia, a po otrzymaniu płatności przez sprzedającego, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 1. Rejestracja konta w serwisie (moje konto)

4.1. Utworzenie konta jest dobrowolne, ale jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności. 

4.2. W sekcji Moje Konto po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak:

 • zmiana hasła;
 • historia zakupów.

4.3. W celu założenia konta należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą, formularz rejestracyjny (wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne), zaakceptować regulamin sklepu, zapoznać się z polityką prywatności oraz wysłać formularz drogą elektroniczną do sprzedającego poprzez kliknięcie odpowiedniego pola.

4.4. Sprzedający nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. Każdy użytkownik może utworzyć jedno konto w sklepie.

4.5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego po podaniu swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta użytkownika. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne.

4.6. Usługa Moje Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na email na adres kontakt@sklepbezgranic.pl lub formularza usunięcia konta. Po otrzymaniu takiej prośby, sprzedający usunie wskazane konto użytkownika w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Usunięcie konta nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez użytkownika.

 1. Płatności online

5.1. Sklep umożliwia przekazanie darowizn w formie zakupu produktu na rzecz działań organizacji pozarządowych skupionych w tzw. Grupie Granica. W ramach płatności online użytkownik może dokonać płatności za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

5.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytkownika.

5.4. W przypadku wyboru przez użytkownika sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedającego.

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce prywatności oraz w Klauzulach, dostępnych pod adresem https://sklepbezgranic.pl/pl/i/polityka-prywatnosci/11.

 1. Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu będą przyjmowane przez sprzedającego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sklepbezgranic.pl

7.2. Zaleca się podanie przez użytkownika w opisie reklamacji: danych składającego reklamację: imię, nazwisko oraz adres, w tym adres poczty elektronicznej,  także informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez sprzedającego maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez użytkownika i wysłane na adres email zgłaszającego, wskazany w reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedający nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7.5. Decyzja sprzedającego co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest udostępniony użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

8.2. Każdy użytkownik sklepu ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Każdy użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez umieszczenie przez sprzedającego na stronie głównej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych użytkowników i nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawartych przed zmianą. W przypadku funkcjonalności moje konto zmieniony regulamin wiąże użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

8.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego regulaminu.

8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl